Algemene voorwaarden

Van Online Monkeys

Artikel 1. Definities

1.1 In het navolgende wordt met Online Monkeys gedoeld op: Online Monkeys, handelende onder de naam Online Monkeys, zijnde het full-service marketingbureau gevestigd aan de Energieweg 22 te 3751 LT Bunschoten-Spakenburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 76930912.
1.2 Met “Opdrachtgever” wordt gedoeld op de natuurlijke of rechtspersoon die met Online Monkeys een overeenkomst heeft afgesloten of wil afsluiten.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1 Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Online Monkeys zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Online Monkeys alleen bindend indien en voor zover deze door Online Monkeys uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Online Monkeys is, ook zonder toestemming van Opdrachtgever, gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Online Monkeys

3.1 Online Monkeys zal zich inspannen de aan Online Monkeys verstrekte Opdracht naar beste kunnen uit te voeren met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2 Online Monkeys spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Online Monkeys zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Online Monkeys kan desondanks niet garanderen dat er geen inbreuk door derden gemaakt. Online Monkeys is voor daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3.3 Online Monkeys zal, in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
3.4 Online Monkeys garandeert niet bepaalde resultaten ter zake reclamecampagnes of Google ranking, noch de commerciële gevolgen of uitkomsten daarvan. Aan eventuele dienaangaande door Online Monkeys gegeven inschattingen kunnen geen rechten ontleend worden.
3.5 Indien Opdrachtgever of een derde wijzigingen heeft aangebracht in hetgeen door Online Monkeys is geleverd of gedaan, draagt Online Monkeys geen verantwoordelijkheid meer voor het geleverde werk.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever stelt Online Monkeys steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijziging in naam, adres, email en des gevraagd, zijn / haar bank-of gironummer.
4.2 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en / of verspreiden van erotisch, racistisch danwel discriminerend materiaal, mp 3, warez en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Online Monkeys werkt niet mee aan het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM).
4.3 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Online Monkeys, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers naar redelijke verwachting hindert of schade toebrengt. Indien Online Monkeys dit constateert is Online Monkeys gerechtigd maatregelen te treffen; Online Monkeys zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4 Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.5 Schade die ontstaat door ondeskundigheid van of het niet handelen conform bovenstaande punten door Opdrachtgever, voor rekening van Opdrachtgever.
4.6 Online Monkeys heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stelle en / of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Online Monkeys niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.
4.7 Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Online Monkeys en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Online Monkeys mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren
4.8 Het door Opdrachtgever aan Online Monkeys geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en /of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Online Monkeys en Opdrachtgever.
4.9 Opdrachtgever verklaart dat al het door Opdrachtgever aan Online Monkeys verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Online Monkeys te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Online Monkeys voor alle juridische claims van derden die verband houden met de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

Artikel 5. Offertes

5.1 Alle offertes zijn vrijblijvend.
5.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegeven onjuist waren heeft Online Monkeys het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3 Offertes van Online Monkeys zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2 Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Online Monkeys zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7. Levertijd

7.1 De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Online Monkeys wordt ontvangen.
7.2 Door Online Monkeys opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief.
7.3 Overschrijding van overeengekomen levertijd en door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1 Alle wijzigingen in de opdracht (ongeacht de oorzaak) worden, wanneer daaraan meerkosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd. Deze worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2 Indien Online Monkeys, door omstandigheden die ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend waren, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Online Monkeys gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Online Monkeys of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daar onder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

Artikel 10. Gebruiksrechten

10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Online Monkeys Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
10.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan sub-licenties te verstrekken, de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend te behoeve van Opdrachtgever gebruikt.
10.3 De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 11. Domeinnamen en IP-adressen

11.1 Indien is overeengekomen dat Online Monkeys voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en / of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
11.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en / of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en / of IP-adressen. Online Monkeys vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Zolang Opdrachtgever niet het gehele overeengekomen bedrag heeft betaald aan Online Monkeys, blijven alle geleverde goederen eigendom van Online Monkeys.
12.2 In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst tegenover Online Monkeys niet nakomt is Online Monkeys zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Online Monkeys op vergoeding van zijn schade, gederfde winst en rente.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

13.1 Opdrachtgever dient de facturen van Online Monkeys via bankovermaking te voldoen. Na het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever die nog niet heeft betaald, in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
13.2 Alle door Online Monkeys uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
13.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
13.4 Al hetgeen Opdrachtgever nog aan Online Monkeys zal moeten gaan betalen op grond van de overeenkomst is direct opeisbaar in het geval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
13.5 In bovenstaande gevallen heeft Online Monkeys voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie op te schorten, op te zeggen of te ontbinden, onverminderd het recht van Online Monkeys op vergoeding van schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Online Monkeys is niet verder aansprakelijk dan in dit artikel is bepaald.
14.2 Online Monkeys is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, ongeacht of die al dan niet met instemming van Opdrachtgever zijn ingeschakeld. Online Monkeys is bovendien niet aansprakelijk voor fouten van niet-leidinggevende ondergeschikten.
14.3 Online Monkeys is niet aansprakelijk voor schade die (mede) het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie van de kant van Opdrachtgever.
14.4 Online Monkeys is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verloren gaan van bedrijfsgegevens, noch voor de financiële gevolgen van stagnatie in de bedrijfsvoering van Opdrachtgever of van derden.
14.5 Indien en zodra Opdrachtgever aanleiding ziet of had moeten hebben om Online Monkeys aansprakelijk te houden, zal Opdrachtgever Online Monkeys in de gelegenheid stellen om de tekortkoming te verhelpen en de schade te voorkomen of te verminderen en Online Monkeys daartoe schriftelijk een termijn van ten minste 14 dagen geven, met daarbij een zo concreet mogelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken. Bij gebreke van het tijdig informeren en/of het geven van deze hersteltermijn, vervallen alle aanspraken van Opdrachtgever.
14.6 Indien Online Monkeys aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Online Monkeys valt, vermeerderd met het eigen risico van Online Monkeys onder die verzekering. Indien Opdrachtgever informatie omtrent deze aansprakelijkheidsverzekeringsdekking van Online Monkeys relevant acht, zal Opdrachtgever daarom schriftelijk bij Online Monkeys informatie kunnen opvragen en zal Online Monkeys deze informatie verschaffen.
14.7 Indien, om wat voor reden dan ook, de schade niet of niet geheel onder de aansprakelijkheidsverzekering van Online Monkeys is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Online Monkeys beperkt tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan de prijs (ex BTW) die partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij bij een duurovereenkomst de prijs in aanmerking wordt genomen die geldt voor een periode van 6 maanden, met dien verstande dat Online Monkeys nooit een hoger bedrag zal hoeven te vergoeden dan een bedrag van € 1.000,=.
14.8 Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ongeacht de grondslag van de aansprakelijkstelling.
14.9 Opdrachtgever vrijwaart Online Monkeys voor alle aanspraken van derden die verband houden met het door Online Monkeys uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever zal Online Monkeys vergoeden alle kosten die Online Monkeys maakt teneinde verweer te voeren tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 15. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan: binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen, stroom- of internetstoringen, het wegvallen van de functionaliteit van de applicaties Google Analytics en/of Google Addwords, en in het geval dat Online Monkeys door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Online Monkeys kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 16. Duur en beëindiging

16.1 De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
16.2 Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen. De overeenkomst voor diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, na de afgelopen contractduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) periode (4 weken).
16.3 De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (één) periode (4 weken).
16.4 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden of enige andere daarmee verband houdende overeenkomst tussen partijen, niet nakomt heeft Online Monkeys het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomst en te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Online Monkeys op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden te ruitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
17.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 18. Personeel

18.1 Opdrachtgever zal werknemers van Online Monkeys die ten behoeve van de levering van producten en / of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
18.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Online Monkeys voortduurt alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Online Monkeys in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Monkeys. Onder werknemers van Online Monkeys worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Online Monkeys of van één van de aan Online Monkeys gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Online Monkeys of van één van de aan Online Monkeys gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 19. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

19.1 Online Monkeys behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
19.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Online Monkeys of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
19.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 20. Reclames

20.1 Bij tekortschieten van Online Monkeys dient Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na dat dit tekortschieten is vastgesteld danwel na de dag dat Opdrachtgever het tekortschieten redelijkerwijs had kunnen of moeten ontdekken, door middel van een aangetekende brief, te reclameren bij Online Monkeys. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak van Opdrachtgever jegens Online Monkeys.
20.2 Indien Online Monkeys de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed, naar keuze van Online Monkeys. Indien Online Monkeys de reclame ongegrond acht en partijen niet tot een regeling komen, vervallen alle rechten van Opdrachtgever indien niet binnen 13 maanden na het constateren van de tekortkoming een vordering in rechte tegen Online Monkeys is ingesteld.
20.3 De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
20.4 Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 21. Slotbepalingen

21.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
21.2 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst / Algemene Voorwaarden aan. De overeenkomst en de Algemene Voorwaarden worden alsdan uitgelegd op een zodanige manier dat dit zo veel mogelijk overeen komt met de bedoeling zonder de desbetreffende nietigheid.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met:

Online Monkeys
Energieweg 22
3751 LT Bunschoten-Spakenburg
E-mail: frank@onlinemonkeys.nl
Website: www.onlinemonkeys.nl